MaasBandProject
2019 - 2025

(achtergrondfoto © MaasBandProject)

Het project


In 2008 startte het Consortium Grensmaas het project Grensmaas. Er werd begonnen  met de ontgrondingswerkzaamheden in en langs de Limburgse Grensmaas. Het doel is drieledig: een betere hoogwaterbescherming door het waterbergend vermogen van de Maas te vergroten, grindwinning voor de bouwindustrie en natuurontwikkeling.

Eén van die locaties betreft het gebied nabij Maasband. Hier zal een nevengeul worden gegraven om een rivierverruiming te realiseren.

Door de aanleg van de circa 8 meter diepe nevengeul zal een deel van het oude cultuurlandschap verdwijnen. In eerste instantie werd door de RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) besloten om aldaar slechts beperkt archeologisch vervolgonderzoek uit te laten voeren.

In 2018 is door de heer Har Wijnen contact gezocht met de RCE en de commissie Landschapsgeschiedenis van het LGOG en aangegeven dat het eerder uitgevoerde archeologisch onderzoek geen recht doet aan de landschapshistorische waarden binnen het plangebied. Voorgesteld werd om alsnog een integraal landschapshistorisch onderzoek uit te laten voeren naar het (post)middeleeuwse cultuurlandschap. Op basis van overleg tussen het Consortium Grensmaas, de RCE en de leden van de opgerichte landschapshistorische werkgroep ‘MaasBandProject’, is besloten om de vastgestelde aandachtsgebieden ter plaatse van de geplande nevengeul bij Maasband los te laten. In plaats daarvan werd in samenwerking met de werkgroep over gegaan tot de uitvoering van dit landschapshistorisch onderzoek.

De hoofddoelstelling is om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling en het functioneren van het relatief jonge Maasdallandschap. In het bijzonder de historische nederzetting Maasband met omliggend oud cultuurland, in relatie tot de vroegere dynamiek van de Maas.

In de periode 2019-2020 is een uitgebreide bureaustudie uitgevoerd en zijn binnen de contouren van de geplande nevengeul in totaal achttien deelgebieden geselecteerd voor aanvullend veldonderzoek. Dit veldonderzoek zal in de periode najaar 2021-2025 gaan plaatsvinden in nauwe samenwerking met het Consortium Grensmaas, de RCE en enkele universiteiten.

Middels deze website wil het MaasBandProject een ieder op te hoogte houden van de onderzoekswerkzaamheden en de geplande nevenactiviteiten bij Maasband.


 
 
 
E-mailen
Map
Info