MaasBandProject
2019 - 2025

(achtergrondfoto © Consortium Grensmaas)
Welkom op de website van het MaasBandProject!

"MaasBandProject" verwijst enerzijds concreet naar het dorpje Maasband in de gemeente Stein en anderzijds middels het gebruik van de drie hoofdletters naar de onderlinge band die de Maas als rivier al eeuwenlang creëert voor zijn bewoners op beide oevers, maar ook de band van de bewoners met de Maas.
In 2008 startte het Consortium Grensmaas het project Grensmaas. Er werd begonnen  met de ontgrondingswerkzaamheden in en langs de Limburgse Grensmaas. Het doel is drieledig: een betere hoogwaterbescherming door het waterbergend vermogen van de Maas te vergroten, grindwinning voor de bouwindustrie en natuurontwikkeling.
Het MaasBandProject bestaat uit een samengesteld team dat onderzoek doet naar de geschiedenis van het gebied. Het team werkt nauw samen met Consortium Grensmaas en krijgt de mogelijkheid om binnen het graafgebied voor de nevengeul o.a. archeologisch onderzoek te doen.
Lees voor nadere informatie de artikelen op deze website.
Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze website worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de eigenaar.

KEUZE MENU WEBSITE:

Home
Het project
Het MaasBandProject
werkgroep en vrijwilligers
Citizen Science project
Onze onderzoeken
Bureaustudie
Onderzoekslocaties
Contact
Sponsors en Partners
Streekgeschiedenis
De Gebrande Stein
De geschiedenis van het Maasbanderveld
De veermannen van Maasband
De verdwenen huizen in Maasband
Historische Maaslopen
Historische overstromingen en dijkdoorbraken
Maasband als eiland
Lijnpaden bij Maasband
Toponiemen rond Maasband
Wegen en dijken rond Maasband
Historische dijken
Terugblik 2020
Onderzoek in 2020
De Hoxweerdbrug
Terugblik 2021
Werkbezoek mei 2021
Veldwerk voorjaar 2021
Veldwerk juli 2021
Veldexcursie augustus 2021
Dateren van de LUX flacon
Happy Stones
Het verhaal van meneer Steen en zijn zwerftocht door de Maas
Kinderactiviteit oktober 2021
Aanbieden van de bureaustudie
Drone onderzoek Maasbanderveld
Terugblik 2022
Bezoek gedeputeerde Gabriels Provincie Limburg
Onderzoekslocaties in 2022
Nationale Archeologiedagen 2022
BBQ 2022
Terugblik 2023
Lezingen MaasBandProject
Workshops MaasBandProject
Onderzoeken in 2023
Veldverkenning augustus 2023
Werkbezoek van RWTH Aachen University
Nationale Archeologiedagen 2023
Inloopmiddag Archeologie in Archeologisch museum Stein
Onze activiteiten in 2024
Nationale Archeologiedagen 2024
Maasband graaft naar zijn verleden
Media
MaasBandProject filmpjes
Foto Galerij
Film Galerij
Audio Galerij
Nieuwsbrief
Maas Congres 2022
Krantenartikelen
Flyers
Foto-expeditie Maasband
Kruiswoordpuzzel
MBP Lego puzzel 
 
 
E-mailen
Map
Info